استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 1.300.000
 • مساحت شروع از 150 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 1.450.000
 • مساحت شروع از 180 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 3.400.000
 • مساحت شروع از 200 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 950.000
 • مساحت شروع از 200 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از $ 1.850.000
 • مساحت شروع از 150 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از $ 1.850.000
 • مساحت شروع از 150 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 690.000
 • مساحت شروع از 100 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 640.000
 • مساحت شروع از 80 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 420.000
 • مساحت شروع از 60 Sqr