استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 2.682.686
  • مساحت شروع از 82 Sqr
استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 1.798.000
  • مساحت شروع از 71 Sqr