استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 1.731.000
  • مساحت شروع از 76 Sqr