استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 1.082.338
  • مساحت شروع از 69 Sqr