استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 6.877.600
  • مساحت شروع از 93 Sqr
ازمیر برای فروش
  • قیمت شروع از $ 107.285
  • مساحت شروع از 44 Sqr
استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 2.755.000
  • مساحت شروع از 126 Sqr