استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از $ 1.714.285
  • مساحت شروع از 670 Sqr
استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از $ 606.700
  • مساحت شروع از 320 Sqr
استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 2.225.239
  • مساحت شروع از 147 Sqr
فروخته شده برای فروش
  • قیمت شروع از $ 63.000
  • مساحت شروع از 118 Sqr