استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از $ 390.000
 • مساحت شروع از 88 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از $ 469.000
 • مساحت شروع از 78 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از $ 217.000
 • مساحت شروع از 48 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 6.877.600
 • مساحت شروع از 93 Sqr
فروخته شده برای فروش
 • قیمت شروع از TL 1.170.621
 • مساحت شروع از 67 Sqr
فروخته شده برای فروش
 • قیمت شروع از TL 617.000
 • مساحت شروع از 52 Sqr
فروخته شده برای فروش
 • قیمت شروع از TL 748.000
 • مساحت شروع از 105 Sqr
فروخته شده برای فروش
 • قیمت شروع از TL 700.000
 • مساحت شروع از 82 Sqr
فروخته شده برای فروش
 • قیمت شروع از TL 1.362.000
 • مساحت شروع از 145 Sqr