استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از $ 1.928.411
 • مساحت شروع از 155 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 2.682.686
 • مساحت شروع از 82 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 1.180.000
 • مساحت شروع از 56 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 1.170.621
 • مساحت شروع از 67 Sqr
فروخته شده برای فروش
 • قیمت شروع از TL 617.000
 • مساحت شروع از 52 Sqr
فروخته شده برای فروش
 • قیمت شروع از TL 748.000
 • مساحت شروع از 105 Sqr
فروخته شده برای فروش
 • قیمت شروع از TL 700.000
 • مساحت شروع از 82 Sqr
فروخته شده برای فروش
 • قیمت شروع از TL 1.362.000
 • مساحت شروع از 145 Sqr