استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 710.000
  • مساحت شروع از 71 Sqr
استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 770.000
  • مساحت شروع از 68 Sqr