استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 1.500.000
  • مساحت شروع از 135 Sqr
فروخته شده برای فروش
  • قیمت شروع از TL 1.155.000
  • مساحت شروع از 126 Sqr
فروخته شده برای فروش
  • قیمت شروع از TL 1.778.000
  • مساحت شروع از 89 Sqr