استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 2.669.000
  • مساحت شروع از 92 Sqr
استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 3.180.000
  • مساحت شروع از 111 Sqr
استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از $ 331.000
  • مساحت شروع از 74 Sqr
استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از $ 250.000
  • مساحت شروع از 125 Sqr