استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 1.300.000
  • مساحت شروع از 150 Sqr