استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از $ 1.310.000
 • مساحت شروع از 406 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 7.155.000
 • مساحت شروع از 240 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 2.995.000
 • مساحت شروع از 184 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 7.851.726
 • مساحت شروع از 384 Sqr
فروخته شده برای فروش
 • قیمت شروع از TL 4.450.000
 • مساحت شروع از 358 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 2.755.000
 • مساحت شروع از 126 Sqr
فروخته شده برای فروش
 • قیمت شروع از TL 290.000
 • مساحت شروع از 73 Sqr