استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 7.155.000
 • مساحت شروع از 240 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 1.144.000
 • مساحت شروع از 71 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 2.995.000
 • مساحت شروع از 184 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 7.851.726
 • مساحت شروع از 384 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 4.450.000
 • مساحت شروع از 358 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 1.150.000
 • مساحت شروع از 95 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 1.036.000
 • مساحت شروع از 92 Sqr
فروخته شده برای فروش
 • قیمت شروع از TL 290.000
 • مساحت شروع از 73 Sqr