استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 1.036.000
  • مساحت شروع از 92 Sqr
استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 1.450.000
  • مساحت شروع از 180 Sqr
استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 950.000
  • مساحت شروع از 200 Sqr
فروخته شده برای فروش
  • قیمت شروع از TL 290.000
  • مساحت شروع از 73 Sqr