استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 1.831.000
  • مساحت شروع از 101 Sqr