استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 3.204.900
  • مساحت شروع از 71 Sqr