استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 4.268.000
 • مساحت شروع از 100 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از $ 193.010
 • مساحت شروع از 50 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 1.450.000
 • مساحت شروع از 92 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 1.188.000
 • مساحت شروع از 100 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 2.257.000
 • مساحت شروع از 182 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 1.350.000
 • مساحت شروع از 263 Sqr
فروخته شده برای فروش
 • قیمت شروع از TL 1.050.000
 • مساحت شروع از 72 Sqr
استانبول برای فروش
 • قیمت شروع از TL 2.100.000
 • مساحت شروع از 75 Sqr