استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 3.278.000
  • مساحت شروع از 62 Sqr
فروخته شده برای فروش
  • قیمت شروع از TL 1.665.000
  • مساحت شروع از 75 Sqr