فروخته شده برای فروش
  • قیمت شروع از TL 470.000
  • مساحت شروع از 110 Sqr
استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از $ 75.000
  • مساحت شروع از 63 Sqr
فروخته شده برای فروش
  • قیمت شروع از TL 455.000
  • مساحت شروع از 91 Sqr
فروخته شده برای فروش
  • قیمت شروع از TL 324.000
  • مساحت شروع از 70 Sqr
فروخته شده برای فروش
  • قیمت شروع از $ 113.000
  • مساحت شروع از 90 Sqr