استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 1.859.000
  • مساحت شروع از 102 Sqr
فروخته شده برای فروش
  • قیمت شروع از TL 1.110.000
  • مساحت شروع از 10 Sqr