استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 1.206.000
  • مساحت شروع از 64 Sqr
استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 1.110.000
  • مساحت شروع از 10 Sqr
استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 1.875.000
  • مساحت شروع از 99 Sqr
استانبول برای فروش
  • قیمت شروع از TL 2.285.000
  • مساحت شروع از 186 Sqr